Discipline: apobasis

Discipline ID: 1252
Discipline Name: apobasis
List of athletes:
([apobasis]) son of Kleainetos from Nikaia (Bythinia)