Discipline: harma polikos

Discipline ID: 1255
Discipline Name: harma polikos
List of athletes:
Metrodoros from Chalkis (Euboia)
Dioskourides son of Herakleitos from Tyre (Phoenicia)