Discipline: gymnikos

Discipline ID: 1437
Discipline Name: gymnikos
List of athletes:
son of [gymnikos]