Discipline: epikon

Discipline ID: 1441
Discipline Name: epikon
List of athletes:
Mestor son of Mestor from (Phocis)