Discipline: hypokrisis?

Discipline ID: 1444
Discipline Name: hypokrisis?
List of athletes:
son of [hypokrites?]