Discipline: tragoidias palaias hypokrisis

Discipline ID: 1449
Discipline Name: tragoidias palaias hypokrisis
List of athletes:
Philokrates son of Theophantos from Thebes (Boiotia)