Discipline: komoidias kaines poesis

Discipline ID: 1452
Discipline Name: komoidias kaines poesis
List of athletes:
Chionnes son of Diogeitondas from Thebes (Boiotia)