Discipline: tragoidias palaias hypokrisis?

Discipline ID: 1453
Discipline Name: tragoidias palaias hypokrisis?
List of athletes:
son of [tragoidias palaias hypokrites?]