Discipline: [---] hypokrisis

Discipline ID: 1518
Discipline Name: [---] hypokrisis
List of athletes:
Ariston son of Iason