Discipline: kaines tragoidias poesis

Discipline ID: 1715
Discipline Name: kaines tragoidias poesis
List of athletes:
Apollonius son of Apollonius from Aspendos (Pamphylia)