Discipline: choreutike poleitike

Discipline ID: 1717
Discipline Name: choreutike poleitike
Sports Category: musical
List of athletes:
Aure(lius) Zosimianos son of Glykon from Thespiai (Boiotia)