Discipline: polos keles

Discipline ID: 1749
Discipline Name: polos keles
List of athletes:
Silas son of Zopyros from Thespiai (Boiotia)