Discipline:

Record ID: 244
Discipline Name:
List of athletes:
Dikon son of Kalimbrotos from Kaulonia (Italy)