Discipline: epikos poiesis

Record ID: 246
Discipline Name: epikos poiesis
List of athletes:
Aristomache from Erythrai (Ionia)