Discipline: rhetoreia

Record ID: 275
Discipline Name: rhetoreia
List of athletes:
Aurelius Athenaios from Tyana (Cappadocia)