Discipline: hegemon chorou

Record ID: 292
Discipline Name: hegemon chorou
List of athletes:
Pythokles son of Aristarchos from Hermione (Hermionia)