Discipline: stadion thygateras bouleuton

Record ID: 307
Discipline Name: stadion thygateras bouleuton
List of athletes:
from Neapolis? (Italy)
Seia Spes daughter of Seius Liberalis from Neapolis (Italy)