Discipline: agalmatopoiesis

Record ID: 318
Discipline Name: agalmatopoiesis
List of athletes:
([sculptor]) son of Apollonios from Aphrodisias (Caria)