Discipline: kitharoidia?

Record ID: 321
Discipline Name: kitharoidia?
List of athletes:
Marcus Aurelius Charmos from Philadelphia (Lydia)