Discipline: pale

Record ID: 73
Discipline Name: pale
Category: combat sports
List of athletes:
Zeno Aeneas son of Zeno from Aphrodisias (Caria)
Athanippos from Corinth (Corinthia)
Theognetos from Aigina (Achaia)
Kydn[os] son of [-]imo[-] from Rhodes (Rhodes)
Euanoridas from Elis (Elis)
Lastratidas son of Paraballon from Elis (Elis)
Eikasios/Ikesios son of Lykinos from Kolophon (Ionia)
Alexinikos from Elis (Elis)
Komon son of Akestoros from Rhodes (Rhodes)
Kratinos from Aigeira (Achaia)
[So]siades from Kaisareia Tralleis (Caria)
Boulakles son of Boulakrines from Phoinix? (Caria)
Pythodoros son of Pythodoros from Klazomenai (Ionia)
Hermesianax son of Goneos from Kolophon (Ionia)
Lysippos from Elis (Elis)
Sosilaos son of Solsilaos from Rhodiapolis (Lycia)
Kleostratos son of Euhameros from Messene? (Messenia)
Apollophanes from Kyparissia (Lakonia)
Alexidamos son of Phaiskos from Metapontum (Italy)
from Rhodes (Rhodes)
Philles from Elis (Elis)
Pherenikos from Elis (Elis)
Anauchidas son of Philys from Elis (Elis)
Marcus son of Deidas from Antiochia (on the Orontes) (Syria)
Polyxenos son of Apollophanes from Zakynthos (Ionia)
Sosander son of Sosander from Smyrna (Ionia)
Polyktor son of Damonikos from Elis (Elis)
Kallistratos son of Philothales from Sikyon? (Sikyonia)
Philokrates (Sositimos) from Kamiros (Rhodes)
([wrestler]) from (Phokis)
Milon son of Diotimos from Kroton (Italy)
Aristeas from Stratonikeia (Caria)
Antonius Asklepiades from Aizanoi (Phrygia)
C(aius) Haius Magio from Corinth (Corinthia)
Leon son of Myonidos from Rhodes (Rhodes)
Aurelius Nemesion son of Leontas from Memphis (Egypt)
A[r]chippos