Event: Menandros son of Telephos from Kyme (Aeolis)

Event ID 10357
Person Menandros son of Telephos from Kyme in Aeolis
Festival Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
Discipline musical: kitharistike
Date -90 - -80
Achievement V
Comment: Men[an]dros, son on Teleph[o]s (Manieri).