Event: Aristonikos son of Menandros from Oropos (Boiotia)

Event ID 10384
Person Aristonikos son of Menandros from Oropos in Boiotia
Festival Amphiaraia kai Rhomaia? in Oropos (Boiotia)
Discipline musical: enkomion katalogaden
Date -80 - -50
Achievement V
Comment: [Aris]tonikos (Manieri).