Event: Nikokles son of Aristokles from Tarentum (Italy)

Event ID 30347
Person Nikokles son of Aristokles from Tarentum in Italy
Festival Isthmia in Corinth (Corinthia)
Discipline musical: kitharoidia
Date -299 - -250
Achievement V