Event: Straton or Stratonikos son of Korrhagos from Alexandria (Egypt)