Festivals: 607 found

How to use the Festivals database

This list contains the names of all the festivals that are in the database. You can sort by the name of the festival, or the place name or region, or by any of the other columns.

In the search box (top left) you can type in any search string: e.g. a name or a part of a festival name, e.g., "Basileia", but also "leia", which should help you with fragmentary names.

The list contains only basic information, but if you click on an individual festival, you will be guided towards the record for this festival. There you will find all the information we have on each festival, including lists of athletes/performers who have won there. Soon registered used will be able to add their own comments.

For more complex searches we refer you to the Search Database facility.

Festival ID Name Place (Region) Status
271 Kyrene (Kyrenaika)
527 Chios (Chios)
272 (Ionia)
275 Ephesos (Ionia)
276 Smyrna (Ionia)
277 Pergamon (Mysia)
281 Rome (Italy)
282 Nikomedeia (Bithynia)
283 Antiochia (on the Orontes) (Syria)
37 Sparta (Lakonia)
295 Kaisareia Tralleis (Caria)
551 Aphrodisias (Caria)
296 Sardis (Lydia)
1576 Pelinna (Thessaly)
297 Epidauros (Epidauria)
1578 Lamia (Thessaly)
299 Hierapolis?
1580 Samothrake
301 Puteoli (Italy)
557 Chalkedon (Bithynia)
47 Mantinea (Achaia)
304 Athens (Attica)
305 Sikyon (Sykionia)
1586 Pisa (Elis)
51 (Macedonia)
1587 Kyzikos (Mysia)
308 Phthiotis (Thessaly)
311 Argos (Argeia)
312 Marathon (Attica)
314 Pellene (Achaia)
59 Hermopolis? (Egypt)
315 Eleusis (Attica)
571 Kaisareia (Cappadocia)
572 Side (Pamphylia)
318 (Arkadia)
63 (Bithynia)
319 Thebes (Boiotia)
320 (Boiotia)
65 Thebai (Egypt)
321 AiginaCORRECT (Achaia)
322 Megara (Megaris)
1602 Adramyttion (Troas)
1603 Prusa (Bithynia)
1604 Bithynion-Klaudiopolis (Bithynia)
1605 Ankyra (Galatia)
1606 Pessinous (Galatia)
1607 Berytos (Syria)
1608 Tyros (Phoenicia)
1610 Neapolis (Judea)
1611 Skythopolis (Judea)
1612 Gaza (Judea)
1613 Caesarea Paneas (Syria)
1614 Hierapolis
1615 Mopsuestia (Cilicia)
1616 Tripolis (Phoenicia)
1617 Philadelphia (Syria)
1618 Zeugma
1619 Kibyra (Lycia)
358 Miletos (Ionia)
361 Rhodes (Rhodes)
1147 Oropos (Boiotia)
1148 Oropos? (Boiotia)
1418 Thespiai (Boiotia)
400 Alexandria (Egypt)
401 Antiochia (on the Orontes) (Syria)
1684 Chios?
406 Patrai (Achaia)
407 Sparta? (Lakonia)
408 Chalkis ad Belum (Syria)
410 Larisa (Thessaly)
411 (Asia)
412 Antiochia?
414 Pellene (Achaia)
415 Tegea (Arkadia)
416 Phleious (Kleonaia)
422 Mainalos (Arkadia)
941 (Lycia)
430 Sardis (Lydia)
431 Laodikeia?
433 Massalia (Gaul)
1724 Termessos (Pisidia)
447 Neapolis (Italy)
448 Alexandria?
466 Thebes (Boiotia)
467 Philadelphia?
468 Thyateira (Lydia)
469 Mytilene (Lesbos)
472 Nikaia
217 Anazarbos (Cilicia)
219 Neapolis (Italy)
221 Puteoli (Italy)
223 Damascus (Syria)
225 Tarsos (Cilicia)
495 Thessalonike (Macedonia)
251 Sparta? (Lakonia)
507 Aphrodisias?
1677 ? ?
1678 ? Chios
1713 ? ?
1714 ? Chios
553 ?Aphrodeisiea Philemonea Aphrodisias (Caria)
518 (?) Mariana Ephesos (Ionia)
4 [---] ___
143 Adriana Olympia Smyrna (Ionia)
452 Adriana Olympia Ephesos (Ionia)
324 agon Alkathoou Megara (Megaris)
1132 Agrionia Orchomenos (Boiotia)
1190 Agrionia Thebes (Boiotia)
91 Agrippeia Kos (Kos)
548 Aionia Rome (Italy)
270 Aktia Nikopolis (Epeiros)
23 Aktia Nikopolis (Epeiros)
33 Aktia Perinthos (Thrace)
294 Aktia ___
566 Aktia Nikopolis? (Epeiros)
579 Aktia Antiochia
483 Aktia Tyre (Syria)
561 Aktia ta Megala Nikopolis (Epeiros)
494 Aktia ta Megala ___
562 Aktia ta Megala Kaisarea Nikopolis (Epeiros)
565 Aktia? Nikopolis? (Epeiros)
574 Aktia? Nikopolis (Epeiros)
362 Aleaia ___
1460 Aleaia Tegea (Achaia)
391 Alexandreia Smyrna (Ionia)
1511 Alexandreia kai Dionysia Rhodes (Dodecanese)
344 Alexandreia Pythia Ankyra (Galatia)
1530 Alieia Rhodos (Rhodos)
1061 Amarieia Aigion (Achaia)
1059 Amphiaraia Oropos (Boiotia)
342 Amphiaraia Oropos (Attica)
2 Amphiaraia and Rhomaia Oropos (Attica)
1149 Amphiaraia kai Rhomaia Oropos (Boiotia) hieros
1162 Amphiaraia kai Rhomaia? Oropos (Boiotia)
1052 Amphiaraia Rhomaia Oropos (Boiotia)
371 Amphiaraia ta megala ___
1686 Amphiareia Oropos (Thessaly)
377 Antigoneia ___
1458 Antigoneia ___
1484 Antigoneia (Achaia)
81 Antinoeios Hadrianeios Philadelphios Agon Antinooupolis (Egypt)
538 Antipatreia Xanthos (Lycia)
1623 Antonineia Nikaia (Bithynia)
1624 Antonineia Byzantion (Thrace)
1625 Antonineia Kaisareia Tralleis (Caria)
1621 Antonineia Pythia Rome (Italy)
73 Antoninianos Heleios Leontios Isantonianos agon Leontopolis (Egypt) ephebikos
eiselastikos
hieros
550 Aphrodeisieia Adonea Aphrodisias (Caria)
552 Aphrodeisieia Philemonea Aphrodisias (Caria)
502 Aphrodisia Knidos (Caria) isolympia
506 Aphrodisia Aphrodisias (Caria) isolympia
87 apo synodou Aphrodisias (Caria)
582 Apolloneia, Asklepeia and Kaisarea Epidauros (Epidauria)
563 Apollonia Hierapolis
93 Apollonia Myndos (Caria)
137 Apollonia Hierapolis?
503 Apollonia Sidon (Syria)
147 Apollonia Pythia Hierapolis?
241 Apollonieia Myndos (Caria)
235 Archegesia Halikarnassos (Caria)
1488 Arsinoeia Alexandria (Egypt)
533 Artemidos Eretria (Euboia)
516 Artemisia Hypaipa (Lydia)
135 Artemisia Ephesos (Ionia)
456 Artemisia ___ eiselastikos
hieros
540 Artemisia Kommodeia Ephesos (Ionia)
300 Artemisia Sebasta Hierokaisareia (Lydia)
554 Asklepeia Ankyra (Galatia)
577 Asklepeia Epidauros? (Epidauria)
167 Asklepeia Pergamon (Mysia)
943 Asklepeia Komodeia Pergamon (Mysia)
335 Asklepeia Pythia Laodikeia on the Lykos (Phrygia)
345 Asklepeia Sotereia Ankyra (Galatia)
262 Asklepia Epidauros (Epidauria)
578 Asklepia Epidauros? (Epidauria)
581 Asklepia and Olympia Epidauros (Epidauria)
1542 Asklepieia Messene? (Achaia)
286 Asklepieia ___
1588 Asklepieia Epidauros (Epidauria)
1090 Asklepieia Epidauros? (Argolis?)
380 Asklepieia Kos (Kos)
57 Asklepieia ta Megala Kos (Kos)
354 Athenas Promachou Rome (Italy)
486 Attalea Capitolia Aphrodisias (Caria)
1499 Attaleia Delphi (Phokis)
1505 Attaleia kai Eumeneia kai Nikephoria AiginaCORRECT (Achaia)
45 Augousteia Pergamon (Mysia)
559 Augousteia Nikaia (Bithynia)
458 Augousteia ___
443 Augousteia Pythaia Nikaia? (Bithynia)
558 Augousteia Severeia Nikomedeia (Bithynia)
131 Balbillea Ephesos? (Ionia)
61 Basileia Memphis (Egypt)
1087 Basileia (Macedonia)
1088 Basileia Alexandria (Egypt)
365 Basileia ___
424 Basileia (Macedonia)
425 Basileia Alexandria?
1487 Basileia Alexandria (Egypt)
986 Basileia Lebadeia (Boiotia)
1128 Basileia? Lebadeia (Boiotia)
367 Basileia? ___
419 Basileia? (Euboia)
1129 Basileia/Trophoneia Lebadeia (Boiotia)
39 Capitolia Rome (Italy) penteteric
945 Capitolia Oxyrhynchos (Egypt) isocapitolic
penteteric
eiselastikos
hieros
946 Capitolia ___
944 Capitolia? Rome (Italy)
1139 Charitesia Orchomenos (Boiotia)
473 Chilietes Rome (Italy)
19 Chrysanthina Sardis (Lydia)
942 Chrysanthina Sardis (Lydia)
461 Chrysanthina Sardis (Lydia)
139 Deia Sebasta Laodikeia on the Lykos (Phrygia)
437 Delia Delos (Delos)
1528 Delia Tanagra (Boiotia)
1060 Delia (Boiotia) Boiotian Confederacy (Boiotia)
1506 Demetrieia Histiaia-Oreos (Euboia)
1507 Demetrieia Chalkis (Euboia)
1508 Demetrieia Eretria (Euboia)
1509 Demetrieia Karystos (Euboia)
1601 Dia kai Aianteia kai Rhomaia Opous (Locris? )
392 Didymeia ___
145 Didymeia Miletos (Ionia)
1585 Didymeia Kommodeia Miletos (Ionia)
395 Dieia Kaisareia Tralleis (Caria)
987 Diogeneia Athens (Attica)
1192 Dionyseia Herakleia Antonineia Thebes (Boiotia)
101 Dionysia Teos (Ionia)
1622 Dionysia Herakleia Antonineia Thebes (Boiotia)
1510 Dionysia in the City kai Demetrieia Athens (Attica)
1495 Dionysia kai Antiocheia Kyme (Aiolis)
1502 Dionysia kai Attaleia Kyme (Aiolis)
1493 Dionysia kai Seleukeia Erythrai (Ionia)
1411 Dionysia Kaisareia Erotideia Rhomaia Thespiai (Boiotia)
381 Dioskouria ___
457 Diphileia Traianeia ___
95 Doreia Knidos (Caria)
1063 Dorieia Knidos (Caria)
1579 Dramatic festival (Part of Eleutheria?) Larisa (Thessaly)
3 Eleusinia Eleusis (Attica)
359 Eleusinia Athens (Attica)
369 Eleusinia ___
237 Eleusinia ta kai Kaisarea Kos (Kos)
564 Eleusinia? Tarentum (Italy)
1457 Eleusinia? Eleusis (Attica)
529 Eleutheria Larisa (Thessaly)
372 Eleutheria ___
1679 Eleutheria Larissa (Thessaly)
173 Eleutheria Plataiai (Boiotia)
1459 Eleutheria ___
1483 Eleutheria Plataiai? (Boiotia?)
1456 Eleutheria? ___
125 Ephesea Ephesos (Ionia)
343 Epheseia Ephesos? (Ionia)
386 Epheseia ta megala Ephesos? (Ionia)
464 Epheseia ta megala Ephesos (Ionia)
1559 Ephesia ta megala Ephesos (Ionia)
511 Epineikia Ephesos (Ionia)
328 Epinikia Rome (Italy)
1423 Erotidei[a kai Kaisarei]a/Mouseia Thespiai (Boiotia)
500 Erotideia Thespiai (Boiotia)
1415 Erotideia kai Kais[a]reia/Mouseia kai Se[ba]steia Iulia Thespiai (Boiotia)
1598 Erotideia kai Kaisareia kai Mouseia kai Sebasteia Julia Thespiai (Boiotia)
1413 Erotideia kai Kaisareia Sebasteia Mouseia Thespiai (Boiotia)
1414 Erotideia kai Kaisareia/Mouseia kai Sebasteia Iulia Thespiai (Boiotia)
1599 Erotideia kai Rhomaia Thespiai (Boiotia)
1597 Erotideia kai Rhomaia? Thespiai (Boiotia)
1412 Erotideia? Thespiai (Boiotia)
463 Eukratia Antiochia (on the Orontes) (Syria)
115 Eukratous [agon] Antiochia (on the Orontes) (Syria)
1083 Eumeneia ___
1498 Eumeneia Delphi (Phokis)
509 Eumeneia Ephesos (Ionia)
1497 Eumeneia Soteria Tralleis (Ionia)
111 Eurykleia Sparta (Lakonia)
266 Eusebeia Puteoli (Italy)
163 ex Argous aspis Argos (Argeia)
1 Great Amphiaraia Oropos (Attica) heorte
988 Greater Dionysia Athens (Attica)
520 Hadrianeia Rome (Italy)
523 Hadrianeia Antinooupolis (Egypt)
278 Hadrianeia ___
280 Hadrianeia Smyrna (Ionia)
27 Hadrianeia Ephesos (Ionia)
543 Hadrianeia Anazarbos (Cilicia)
35 Hadrianeia Athens (Attica)
119 Hadrianeia Antiochia (on the Orontes) (Syria)
291 Hadrianeia Olympeia ___
1620 Hadrianeia Olympia Smyrna (Ionia)
555 Hadrianeion Antinoeion Bithynion-Klaudiopolis (Bithynia) hieros
556 Hadrianeion Herakleion Heraklea Pontica (Bithynia) isaktia
333 Haleia Philadelphia (Lydia)
349 Haleia Rhodes? (Rhodes)
460 Haleia Rhodes (Rhodes)
489 Haleia ___
1163 Halia Oropos (Boiotia)
1089 Halieia Rhodes (Dodecanese)
378 Halieia ___
181 Halieia Rhodes (Rhodes)
384 Halieia ta megala ___
385 Halieia ta mikra ___
229 Hekatesia Stratonikeia (Caria)
307 Hekatomboia Argos (Argeia)
1086 Hekatomboia Argos (Argolis)
421 Hekatomboia ___
364 Hekotonboia ___
426 Helieia ___
310 Helloteia Corinth (Corinthia)
531 Hemerasia Lousoi (Arkadia)
1562 Hemerasia
1055 Heraia Argos (Argolis)
368 Heraia Argos? (Argeia)
179 Heraia Argos (Argeia)
990 Heraia Argos? (Argolis?)
488 Heraia ___
316 Heraia? Argos (Argeia)
542 Herakleia Tyre (Syria)
331 Herakleia Thebes (Boiotia)
99 Herakleia Iasos (Caria)
374 Herakleia ___
388 Herakleia Pergamon (Mysia)
446 Herakleia epinikia ___
417 Herakleia? Thebes (Boiotia)
546 Hermaia? Pheneos (Arkadia)
79 hieros eiselastikos oikoumenikos periporphyros isolympios Sidon (Syria)
77 hieros ephebikos isantonineios phil [...] agon Oxyrhynchos (Egypt) hieros
177 ho tithemenos agon hupo ton apo tes oikoumenes hieronikon kai stefaniton ___
1140 Homoloia Orchomenos (Boiotia)
393 Hyakintrophia Knidos (Caria)
309 Iolaia? Thebes (Boiotia)
323 Isthmia ___
195 Isthmia Corinth (Corinthia)
197 Isthmia Athens (Attica)
1478 Isthmia Sikyon (Sikyonia)
199 Isthmia Isthmia (Corinthia)
205 Isthmia Sikyon? (Sikyonia)
207 Isthmia Sikyon (Sykionia)
209 Isthmia (Bithynia)
317 Isthmia? Isthmia (Corinthia)
455 Isthmia? ___
1687 Italika Rhomaia Sebasta Neapolis
1688 Italika Rhomaia Sebasta Neapolis
1689 Italika Rhomaia Sebasta Neapolis
1690 Italika Rhomaia Sebasta Neapolis
1691 Italika Rhomaia Sebasta Neapolis
1692 Italika Rhomaia Sebasta Neapolis
1717 Italika Rhomaia Sebasta Neapolis
1718 Italika Rhomaia Sebasta Neapolis
1719 Italika Rhomaia Sebasta Neapolis
1720 Italika Rhomaia Sebasta Neapolis
1721 Italika Rhomaia Sebasta Neapolis
1722 Italika Rhomaia Sebasta Neapolis
534 Italika Romaia Sebasta Neapolis (Italy) isolympia
1609 Kaisarea Stratonos (Syria)
360 Kaisarea Sparta (Lakonia)
293 Kaisareia Chios? (Chios)
89 Kaisareia Limyra (Lycia)
97 Kaisareia Halikarnassos (Caria)
103 Kaisareia Sardis (Lydia)
105 Kaisareia Patrai (Achaia)
405 Kaisareia Corinth (Corinthia)
465 Kaisareia Isthmia (Corinthia)
227 Kaisareia Metropolis (Ionia)
239 Kaisareia Kos (Kos)
498 Kaisareia Tanagra (Boiotia)
504 Kaisareia Antiochia (on the Orontes) (Syria)
1424 Kaisareia Erotideia Rhomaia Thespiai (Boiotia)
83 Kaisareia Isthmia Corinth (Corinthia)
477 Kentreiseia Philippopolis (Thrace)
233 Klaria Kolophon (Ionia)
567 Klaudeia Rhodes (Rhodes)
25 Koina Asias ___
348 Koina Asias Philadelphia (Lydia)
356 Koina Asias Ephesos (Ionia)
357 Koina Asias Pergamon (Mysia)
211 Koina Asias Sardis (Lydia)
213 Koina Asias Smyrna (Ionia)
510 Koina Asias Laodikeia on the Lykos (Phrygia)
255 Koina Asias Balbillea Smyrna (Ionia)
432 koina Kretes Crete (Crete)
261 Koinon Asias Sardis (Lydia)
263 koinon Asias ___
274 Koinon Asias Smyrna (Ionia)
560 Koinon Asias Philadelphia (Lydia)
402 Koinon Asias Laodikeia?
165 Koinon Asias Kyzikos (Mysia)
245 Koinon Asias Pergamon (Mysia)
253 Koinon Asias Ephesos (Ionia)
273 Koinon Asias kai ton Eukratous ___
404 Koinon Asias kai ton Eukratous? ___
403 Koinon Beithynias Nikaia (Bithynia)
289 koinon Bithynias ___
480 Koinon Bithynias Nikomedeia (Bithynia)
257 Koinon Galatias ___
492 koinon Hellenon ___
569 Koinon Ionon ___
397 Koinon Kappadokias ___
450 koinon Kilikias Tarsos (Cilicia)
493 Koinon Kreton Crete (Crete)
259 Koinon Lykias Myra (Lycia)
398 Koinon Lykias ___
496 Koinon Magneton Demetrias (Thessaly)
568 Koinon Makedonias ___
471 Koinon Makedonias (Macedonia)
470 Koinon Pontou (Pontus)
396 Koinon Syrias ___
449 koinon Syrias Antiochia (on the Orontes) (Syria)
247 Koinon Syrias, Kilikias, Phoineikes Antiochia (on the Orontes) (Syria)
499 Koinon Thessalon Larisa (Thessaly)
539 Kommodeia Miletos (Ionia)
1191 Kommodeia Dionysia Herakleia Thebes (Boiotia)
573 Kommodeios ___
487 Komodeia Olympia Smyrna (Ionia)
117 Komodeios Antiochia (on the Orontes) (Syria)
153 Korea Sardis (Lydia)
544 Kroneia Tlos (Lycia)
451 Kyzikon Olympia ___
155 Lakedaimona (Lakonia) chrematites
1492 Laodikeia Sardis (Lydia)
497 Lebadea Chalkis (Euboia)
423 Lenaia Athens (Attica)
264 Leonideia Sparta (Lakonia)
505 Letoia Kaisareia Kaunos (Caria) penteteric
537 Letoia Traianeia Hadrianeia Antoneia ___
532 Leukiou Mommiou (Mommieia) ___
399 Leukophryenea ___
379 Leukophryneia Magnesia?
313 Lykaia (Arkadia)
363 Lykaia ___
1442 Lykaia Mt. Lykaion (Arkadia)
977 Lykaia Megalopolis (Arkadia)
366 Lykaia? ___
549 Lysimachea Tatianea Aphrodisias (Caria)
157 Mantineia Mantinea (Achaia) chrematites
514 Mariana Isthmia Ephesos (Ionia)
442 Megala Asklepeia Pergamon? (Aeolis)
445 Megala Capitolia Rome (Italy)
1417 Megala Kaisareia Sebasteia Mouseia Thespiai (Boiotia)
528 Megala Kroneia Tlos (Lycia)
1115 Megala Ptoia kai Kaisareia Akraiphia (Boiotia)
515 Megala Pythia Ephesos (Ionia)
517 Megala Pythia Marianeia Ephesos (Ionia)
444 Megala Sebasteia Mouseia Thespiai (Boiotia)
1410 Megala Traianeia Hadrianeia Sebasteia Mouseia Thespiai (Boiotia)
418 Minyeia? Orchomenos (Boiotia)
1193 Mouseia Thespiai (Boiotia)
1416 Mouseia Sebasteia kai Erotideia Kaisareia Thespiai (Boiotia)
1194 Mouseia? Thespiai (Boiotia)
427 Naa ___
439 Naa Dodona (Epeiros)
536 Naia Dodona (Epeiros)
31 Nemea Argos (Argeia)
545 Nemea ___
491 Nemea Nemea (Kleonaia)
329 Nemea? Nemea (Kleonaia)
985 Nemeia Argos (Argolis)
1062 Nikephoria Pergamon (Mysia)
1496 Nikephoria Pergamon (Mysia)
1501 Nikephoria kai Eumeneia Sardis (Lydia)
440 Nymphaia Apollonia
441 Nymphaia ___
512 Olympia Kaisareia Tralleis (Caria)
5 Olympia Olympia (Elis)
284 Olympia Smyrna (Ionia)
285 Olympia Kyzikos (Mysia)
541 Olympia Daphne - Antiochia (Syria)
1054 Olympia Dion (Macedonia)
589 Olympia Elis (Elis)
337 Olympia Adana (Cilicia)
339 Olympia Tarsos (Cilicia)
340 Olympia Anazarbos (Cilicia)
121 Olympia Kaisareia Tralleis (Caria)
129 Olympia Ephesos (Ionia)
161 Olympia Athens (Attica)
169 Olympia Tarsos (Cilicia)
203 Olympia ___
474 Olympia Epidauros (Epidauria)
475 Olympia Beroia (Macedonia)
459 Olympia Asklepeia ___ eiselastikos
hieros
267 Olympia Asklepeia Komodeia Pergamon (Mysia)
462 Olympia Asklepeia Komodeia Sebasta koina Asias Pergamon (Mysia) oikoumenikos
eiselastikos
hieros
113 Olympia Komodeia Sparta (Lakonia)
341 Olympia? Olympia (Elis)
972 Olympia? ___
973 Olympia? Hermopolis? (Egypt)
109 Ourania Sparta (Lakonia)
1560 Panathenaia Illion (Troas)
43 Panathenaia Athens (Attica)
387 Panathenaia Ilium (Troas)
1680 Panathenaia Athens
1681 Panathenaia Athens
1682 Panathenaia Athens
409 Panathenaia Demetrias? (Thessaly)
1715 Panathenaia Athens
1716 Panathenaia Athens
454 Panathenaia ___
1500 Panathenaia kai Eumeneia Sardis (Lydia)
1504 Panathenaia kai Eumeneia Ionian Confederacy (Ionia)
1494 Panathenaia kai Seleukeia? Ilion (Troas)
292 Panathenaia ta megala Athens (Attica)
355 Panathenaia? Athens (Attica)
436 Panathenaia? ___
133 Panhellenia Athens (Attica)
453 Panhellenia ___
327 Pauleia Smintheia Smintheion (Troas) isopythia
243 Pentaeterikos Alexandria? hieros
485 Periporphyros Sidon (Syria)
383 Poseidania ___
1723 Poseidania kai Rhomaia Antigonea (Epirus)
420 Protesilia? Phylake (Thessaly)
1110 Ptoia Akraiphia (Boiotia)
1111 Ptoia Kaisareia Akraiphia (Boiotia)
1109 Ptoia? Akraiphia (Boiotia)
1066 Ptolemaia ___
1084 Ptolemaia ___
370 Ptolemaia Athens (Attica)
1485 Ptolemaia Alexandria (Egypt)
1489 Ptolemaia Rhamnous (Attica)
1490 Ptolemaia Ephesos? (Ionia?)
989 Ptolemaia Alexandria (Egypt)
991 Ptolemaia ___
429 Ptolemaia? Alexandria (Egypt)
508 Ptolemeia Ephesos (Ionia)
513 Pythia Kaisareia Tralleis (Caria)
522 Pythia Side (Pamphylia)
11 Pythia Delphi (Phokis)
525 Pythia Hierapolis (Phrygia)
526 Pythia Hierapolis (Phrygia)
302 Pythia Kirra (Phokis)
325 Pythia ___
336 Pythia (Troas)
346 Pythia Miletos (Ionia)
347 Pythia Magnesia on the Sipylos (Lydia)
351 Pythia Side?
352 Pythia Pergamon (Mysia)
353 Pythia Thessalonike (Macedonia)
375 Pythia Sikyon (Sykionia)
123 Pythia Kaisareia Tralleis (Caria)
413 Pythia Antiochia?
476 Pythia Philippopolis (Thrace)
482 Pythia Hierapolis?
1527 Pythia Megara (Megaris)
1600 Pythia kai Rhomaia Megara (Megaris)
570 Pythia? Thessalonike (Macedonia)
330 Pythia? Delphi (Phokis)
1584 Pythian Delphi (Phokis)
428 Rhieia ___
1543 Rhomaia Messene? (Achaia)
1564 Rhomaia Messene (Achaia)
290 Rhomaia ___
1589 Rhomaia Kibyra (Lycia)
334 Rhomaia Smyrna (Ionia)
1685 Rhomaia Xanthos (Lycia)
1189 Rhomaia Thebes (Boiotia)
438 Rhomaia Chalkis (Euboia)
193 Rhomaia Kos (Kos)
1529 Rhomaia Aegium (Achaia)
1531 Rhomaia Messene? (Achaia?)
547 Rhomaia Letoia Xanthos (Lycia)
55 Rhomaia Sebasta Pergamon (Mysia)
1590 Rhomaia? Thebes (Boiotia)
1164 Sarapieia Tanagra (Boiotia)
484 Sebasmeia Damascus (Syria)
41 Sebasta Neapolis (Italy)
478 Sebasta Byzantion (Thrace)
175 Sebasta Rhomaia ta tithemena hupo tou koinoi tes Asias Pergamon (Mysia)
575 Sebasta? Neapolis? (Italy)
171 Sebasteia Athens (Attica)
338 Sebereia Hierapolis-Kastabala (Cilicia)
1491 Seleukeia Ilion (Troas)
479 Severeia Nikomedeia (Bithynia)
481 Severeia Nikaia (Bithynia)
268 Severeia Philadelphia Nikaia (Bithynia)
287 Sipyleia Smyrna (Ionia)
1561 Smintheia Alexandria (Troas)
389 Smintheia Alexandreia (Troas)
490 Smyrnaia ___
1116 Soteria Akraiphia (Boiotia)
350 Soteria Delphi (Phokis)
376 Soteria ___
1503 Soteria kai Philetaireia Kyme (Aiolis)
1117 Soteria? Akraiphia (Boiotia)
1575 Stena Larisa (Thessaly)
1577 Stena? Larisa (Thessaly)
530 Sulleia Aigion (Achaia)
535 ta ... Orchomenos (Boiotia)
576 ta Megala oikoumenika Aktia ___
1085 Theadelpheia Alexandria? (Egypt?)
1486 Theadelpheia Alexandria (Egypt)
1563 Theia Panapolloneia Ephesos (Ionia)
390 theia Panapolonieia Ephesos (Ionia)
231 Theogamia Nysa (Caria)
394 Theophaneia Chios (Chios)
373 Thermika ___
501 Tiberia ___
382 Tlapolemeia ___
298 ton Eukratous Antiochia (on the Orontes) (Syria)
149 Traianeia Pergamon (Mysia)
521 Traianeia Asklepeia Komodeia ___
332 Trophoneia Lebadeia (Boiotia)
1131 Trophonia Lebadeia (Boiotia)
1130 Trophonia? Lebadeia (Boiotia)
269 Tyrimneia Thyateira (Lydia)
1683 Unknown Unknown
435 unknown Hermopolis? (Egypt)
215 Unknown festival Oxyrhynchos (Egypt)