Festival: Trophonia in Lebadeia (Boiotia)

Festival ID: 1131
Festival Name: Trophonia
Festival Place: Lebadeia (Boiotia)
List of Participants:
Valerius Eklektos from Sinope
([auletes pythikos])