Festival: Panathenaia in Athens (Attica)

Festival ID: 43
Festival Name: Panathenaia
Festival Place: Athens (Attica)
List of Participants:
[wrestler, pankratist] from Messene (Achaia)
Nikokles son of Aristokles from Tarentum (Italy)
((equestrian victor))
Marcus Aurelius Epaphrodeitos from Tlos (Lycia)
Septimius Aurelius Serapion from Alexandria (Egypt)
Menodoros Gnaeus from Athens (Attica)
Gaius Iulius Bassos from Miletos (Ionia)
Titus Flavius Metrobios son of Demetrios from Iasos (Caria)
Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)
Sosibios son of Dioskourides from Alexandria (Egypt)
Kallistratos son of Philothales from Sikyon? (Sikyonia)
([athlete])
Herogeiton from Magnesia on the Meander (Ionia)
Nikagoras son of Nikon from Lindos? (Rhodes)
([athlete]) from Athens? (Attica)
Prateas son of Aischylos from Argos? (Argeia)
Dorieus son of Diagoras from Rhodes (Rhodes)
Pronapes son of Pronapides from Athens (Attica)
Nikolaidas from Corinth (Corinthia)
Titus Aelius Aurelius Maron from Kalykadnos (Cilicia)
Marcus Aurelius Hermagoras from Magnesia on the Sipylos (Lydia)
([athlete]) from Ephesos? (Ionia)
Publius Aelius Artemas from Laodikeia?
Marcus Tullius [...] from Apamea-Myrleia (Bithynia)
[Athenaios] son of [Ale]xandros from Rhamnous (Attica)
Publius Aelius Aristomachos from Magnesia on the Meander (Ionia)
Marcus Ju<s>tius Marcianus Rufus from Sinope (Pontus)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
Ariston from Kos? (Kos)
([athlete]) from (Achaia)
([pentathlete, runner, pankratiast]) from Kos (Kos)
([pentathlete]) from Ephesos? (Ionia)
Drakontomenes son of Hierokles from Halikarnassos (Caria)