Festival: Aktia? in Nikopolis? (Epeiros)

Festival ID: 565
Festival Name: Aktia?
Festival Place: Nikopolis? (Epeiros)
List of Participants:
([athlete]) from Athens? (Attica)
Marcus Aurelius Koros from Thyateira (Lydia)