Person: Kleainetos son of Epikratos from Argos (Argeia)

Record ID:1030
Name:Kleainetos
Father's Name:Epikratos
Place of Origin: Argos (Argeia)
Date Range:-350 to -325
List of Festivals:
Pythia in Delphi (Phokis)
List of Events:
Pythia in Delphi (Phokis) on ( -350 to -325 )
List of Disciplines:
running: stadion? - ___
List of References:
SEG 35.267
List of Prosopographies:
Strasser (2001), no. 84