Person: Kleostratos son of Euhameros from Messene? (Messenia)

Record ID: 1034
Name: Kleostratos
Father's Name: Euhameros
Place of Origin: Messene? (Messenia)
Date Range: -199 to -1
List of Festivals:
Antigoneia
Lykaia in (Arkadia)
Naia in Dodona (Epeiros)
List of Events:
Naia in Dodona (Epeiros) on ( -199 to -1 )
Antigoneia in ___ on ( -199 to -1 )
Lykaia in (Arkadia) on ( -199 to -1 )
List of Disciplines:
combat sports: pale
List of References:
Ann.Epigr. 2014.1202a
Comment: inscription found in Messene, without ethnikon