Person: Kleostratos son of Euhameros from Messene? (Messenia)

Record ID:1034
Name:Kleostratos
Father's Name:Euhameros
Place of Origin: Messene? (Messenia)
Date Range:-199 to -1
List of Festivals:
Antigoneia
Lykaia in (Arkadia)
Naia in Dodona (Epeiros)
List of Events:
Naia in Dodona (Epeiros) on ( -199 to -1 )
Antigoneia on ( -199 to -1 )
Lykaia in (Arkadia) on ( -199 to -1 )
List of Disciplines:
combat sports: pale - paides
List of References:
Ann.Epigr. 2014.1202a
Comment: inscription found in Messene, without ethnikon