Person: Apollonios son of Hermadortas IV from Xanthos (Lycia)

Record ID:1035
Name:Apollonios
Father's Name:Hermadortas IV
Place of Origin: Xanthos (Lycia)
Date Range:152 to 153
List of Festivals:
Letoia Traianeia Hadrianeia Antoneia
List of Events:
Letoia Traianeia Hadrianeia Antoneia on ( ? to ? )
List of References:
Ann.Epigr. 2014.1340