Person: Apollonios from Kaisareia Tralleis (Caria)

Record ID: 1386
Name: Apollonios
Place of Origin: Kaisareia Tralleis (Caria)
Date Range: 0 to 100
List of References:
I.Tralleis 65
List of Prosopographies:
Fauconnier (2018)
Comment: Discipline unknown