Person: Aurelius Ammonios son of Hermias from Memphis (Egypt)

Record ID:141
Name:Aurelius Ammonios
Alternative Name:Kasios
Father's Name:Hermias
Place of Origin: Memphis (Egypt)
Date Range:220 to 220
List of Festivals:
Antoninianos Heleios Leontios Isantonianos agon in Leontopolis (Egypt)
List of Events:
Antoninianos Heleios Leontios Isantonianos agon in Leontopolis (Egypt) on ( 220 to 220 )
List of Disciplines:
running: stadion - ___
List of Prosopographies:
Perpillou-Thomas (1995), no. 226
Comment: SB 8, 9997 = SEG 40, 1568 l. 12 from Memphis?