Person: Gaius Antonius Septimius Poplios from Pergamon (Mysia)

Record ID: 269
Name: Gaius Antonius Septimius Poplios
Place of Origin: Pergamon (Mysia)
Date Range: 193 to 211
Honorary Citizen of:
Ephesos (Ionia)
Smyrna (Ionia)
Athens (Attica)
List of Festivals:
___ in Sparta (Lakonia)
___ in Puteoli (Italy)
___ in Neapolis (Italy)
Aktia in Nikopolis (Epeiros)
Asklepia in Epidauros (Epidauria)
Augousteia in Pergamon (Mysia)
Balbillea in Ephesos (Ionia)
Chrysanthina in Sardis (Lydia)
Didymeia in Miletos (Ionia)
Ephesea in Ephesos (Ionia)
Hadrianeia in Ephesos (Ionia)
Hadrianeia in Athens (Attica)
Hadriania in Rome (Italy)
Haleia in Rhodes (Rhodes)
Koina Asias in Smyrna (Ionia)
Mantineia in Mantinea (Achaia)
Nemea in Nemea (Kleonaia)
Olympia in Smyrna (Ionia)
Pythia in Delphi (Phokis)
Pythia in Kaisareia Tralleis (Caria)
Traianeia Asklepeia Komodeia
List of Events:
Mantineia in Mantinea (Achaia) on ( 193 to 211 )
Haleia in Rhodes (Rhodes) on ( 193 to 211 )
Haleia in Rhodes (Rhodes) on ( 193 to 211 )
Didymeia in Miletos (Ionia) on ( 193 to 211 )
Pythia in Kaisareia Tralleis (Caria) on ( 193 to 211 )
Chrysanthina in Sardis (Lydia) on ( 193 to 211 )
Hadrianeia in Athens (Attica) on ( 193 to 211 )
Asklepia in Epidauros (Epidauria) on ( 193 to 211 )
Balbillea in Ephesos (Ionia) on ( 193 to 211 )
Ephesea in Ephesos (Ionia) on ( 193 to 211 )
Hadrianeia in Ephesos (Ionia) on ( 193 to 211 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( 193 to 211 )
Traianeia Asklepeia Komodeia in ___ on ( 193 to 211 )
Traianeia Asklepeia Komodeia in ___ on ( 193 to 211 )
Augousteia in Pergamon (Mysia) on ( 193 to 211 )
Augousteia in Pergamon (Mysia) on ( 193 to 211 )
Augousteia in Pergamon (Mysia) on ( 193 to 211 )
Koina Asias in Smyrna (Ionia) on ( 193 to 211 )
Nemea in Nemea (Kleonaia) on ( 193 to 211 )
Nemea in Nemea (Kleonaia) on ( 193 to 211 )
Nemea in Nemea (Kleonaia) on ( 193 to 211 )
Aktia in Nikopolis (Epeiros) on ( 193 to 211 )
Aktia in Nikopolis (Epeiros) on ( 193 to 211 )
___ in Neapolis (Italy) on ( 193 to 211 )
___ in Neapolis (Italy) on ( 193 to 211 )
___ in Neapolis (Italy) on ( 193 to 211 )
___ in Puteoli (Italy) on ( 193 to 211 )
___ in Puteoli (Italy) on ( 193 to 211 )
Hadriania in Rome (Italy) on ( 193 to 211 )
Hadriania in Rome (Italy) on ( 193 to 211 )
Olympia in Smyrna (Ionia) on ( 193 to 211 )
___ in Sparta (Lakonia) on ( 193 to 211 )
List of Disciplines:
musical: kitharoidia
List of References:
IGRR IV 1432 = I.Smyrna 659
List of Prosopographies:
Cartledge & Spawforth (1989), F.25
Weir (2004), p. 125
Strasser (2001), no. 220
Sève (1993), no. 3
Sarikakis (1965), no. 6