Person: Gaius Antonius Septimius Poplios from Pergamon (Mysia)

Record ID: 269
Name: Gaius Antonius Septimius Poplios
Place of Origin: Pergamon (Mysia)
Date Range: 193 to 211
Honorary Citizen of:
Ephesos (Ionia)
Smyrna (Ionia)
Athens (Attica)
List of Festivals:
___ in Sparta (Lakonia)
___ in Puteoli (Italy)
___ in Neapolis (Italy)
Aktia in Nikopolis (Epeiros)
Asklepia in Epidauros (Epidauria)
Augousteia in Pergamon (Mysia)
Balbillea in Ephesos (Ionia)
Chrysanthina in Sardis (Lydia)
Didymeia in Miletos (Ionia)
Ephesea in Ephesos (Ionia)
Hadrianeia in Ephesos (Ionia)
Hadrianeia in Athens (Attica)
Hadriania in Rome (Italy)
Haleia in Rhodes (Rhodes)
Koina Asias in Smyrna (Ionia)
Mantineia in Mantinea (Achaia)
Nemea in Nemea (Kleonaia)
Olympia in Smyrna (Ionia)
Pythia in Delphi (Phokis)
Pythia in Kaisareia Tralleis (Caria)
Traianeia Asklepeia Komodeia
List of Events:
Mantineia inMantinea (Achaia) on ( 193 to 211 )
Haleia inRhodes (Rhodes) on ( 193 to 211 )
Haleia inRhodes (Rhodes) on ( 193 to 211 )
Didymeia inMiletos (Ionia) on ( 193 to 211 )
Pythia inKaisareia Tralleis (Caria) on ( 193 to 211 )
Chrysanthina inSardis (Lydia) on ( 193 to 211 )
Hadrianeia inAthens (Attica) on ( 193 to 211 )
Asklepia inEpidauros (Epidauria) on ( 193 to 211 )
Balbillea inEphesos (Ionia) on ( 193 to 211 )
Ephesea inEphesos (Ionia) on ( 193 to 211 )
Hadrianeia inEphesos (Ionia) on ( 193 to 211 )
Pythia inDelphi (Phokis) on ( 193 to 211 )
Traianeia Asklepeia Komodeia on ( 193 to 211 )
Traianeia Asklepeia Komodeia on ( 193 to 211 )
Augousteia inPergamon (Mysia) on ( 193 to 211 )
Augousteia inPergamon (Mysia) on ( 193 to 211 )
Augousteia inPergamon (Mysia) on ( 193 to 211 )
Koina Asias inSmyrna (Ionia) on ( 193 to 211 )
Nemea inNemea (Kleonaia) on ( 193 to 211 )
Nemea inNemea (Kleonaia) on ( 193 to 211 )
Nemea inNemea (Kleonaia) on ( 193 to 211 )
Aktia inNikopolis (Epeiros) on ( 193 to 211 )
Aktia inNikopolis (Epeiros) on ( 193 to 211 )
___ inNeapolis (Italy) on ( 193 to 211 )
___ inNeapolis (Italy) on ( 193 to 211 )
___ inNeapolis (Italy) on ( 193 to 211 )
___ inPuteoli (Italy) on ( 193 to 211 )
___ inPuteoli (Italy) on ( 193 to 211 )
Hadriania inRome (Italy) on ( 193 to 211 )
Hadriania inRome (Italy) on ( 193 to 211 )
Olympia inSmyrna (Ionia) on ( 193 to 211 )
___ inSparta (Lakonia) on ( 193 to 211 )
List of Disciplines:
musical: kitharoidia - ___
List of References:
IGRR IV 1432 = I.Smyrna 659
List of Prosopographies:
Cartledge & Spawforth (1989), F.25
Weir (2004), p. 125
Strasser (2001), no. 220
Sève (1993), no. 3
Sarikakis (1965), no. 6