Person: ([fluteplayer])

Record ID: 485
Alternative Name: [fluteplayer]
Date Range: 180 to 250
List of Festivals:
Aktia in Nikopolis (Epeiros)
Asklepeia Pythia in Laodikeia on the Lykos (Phrygia)
Asklepia in Epidauros (Epidauria)
Augousteia in Pergamon (Mysia)
Balbillea in Ephesos (Ionia)
Chrysanthina in Sardis (Lydia)
Ephesea in Ephesos (Ionia)
Eusebeia in Puteoli (Italy)
Hadrianeia in Athens (Attica)
Hadrianeia in Ephesos (Ionia)
Hadrianeia in Smyrna (Ionia)
Hadrianeia in Antiochia (on the Orontes) (Syria)
Haleia in Philadelphia (Lydia)
Herakleia in Thebes (Boiotia)
Isthmia in Corinth (Corinthia)
Koina Asias in Smyrna (Ionia)
Koina Asias in Sardis (Lydia)
Komodeios in Antiochia (on the Orontes) (Syria)
Nemea in Argos (Argeia)
Olympia in Adana (Cilicia)
Olympia in Tarsos (Cilicia)
Olympia in Anazarbos (Cilicia)
Pythia in Delphi (Phokis)
Pythia in Kaisareia Tralleis (Caria)
Pythia in (Troas)
Rhomaia in Smyrna (Ionia)
Sebasta in Neapolis (Italy)
Sebereia in Hierapolis-Kastabala (Cilicia)
ton Eukratous in Antiochia (on the Orontes) (Syria)
Traianeia in Pergamon (Mysia)
Trophoneia in Lebadeia (Boiotia)
List of Events:
Ephesea inEphesos (Ionia) on ( 180 to 250 )
Hadrianeia inAntiochia (on the Orontes) (Syria) on ( 180 to 250 )
Sebasta inNeapolis (Italy) on ( 180 to 250 )
Olympia inAnazarbos (Cilicia) on ( 180 to 250 )
Komodeios inAntiochia (on the Orontes) (Syria) on ( 180 to 250 )
Komodeios inAntiochia (on the Orontes) (Syria) on ( 180 to 250 )
Komodeios inAntiochia (on the Orontes) (Syria) on ( 180 to 250 )
Olympia inTarsos (Cilicia) on ( 180 to 250 )
Olympia inTarsos (Cilicia) on ( 180 to 250 )
Sebereia inHierapolis-Kastabala (Cilicia) on ( 180 to 250 )
Olympia inAdana (Cilicia) on ( 180 to 250 )
ton Eukratous inAntiochia (on the Orontes) (Syria) on ( 180 to 250 )
ton Eukratous inAntiochia (on the Orontes) (Syria) on ( 180 to 250 )
Pythia in(Troas) on ( 180 to 250 )
Asklepeia Pythia inLaodikeia on the Lykos (Phrygia) on ( 180 to 250 )
Asklepeia Pythia inLaodikeia on the Lykos (Phrygia) on ( 180 to 250 )
Rhomaia inSmyrna (Ionia) on ( 180 to 250 )
Rhomaia inSmyrna (Ionia) on ( 180 to 250 )
Balbillea inEphesos (Ionia) on ( 180 to 250 )
Hadrianeia inSmyrna (Ionia) on ( 180 to 250 )
Hadrianeia inSmyrna (Ionia) on ( 180 to 250 )
Traianeia inPergamon (Mysia) on ( 180 to 250 )
Traianeia inPergamon (Mysia) on ( 180 to 250 )
Haleia inPhiladelphia (Lydia) on ( 180 to 250 )
Haleia inPhiladelphia (Lydia) on ( 180 to 250 )
Haleia inPhiladelphia (Lydia) on ( 180 to 250 )
Haleia inPhiladelphia (Lydia) on ( 180 to 250 )
Koina Asias inSardis (Lydia) on ( 180 to 250 )
Pythia inKaisareia Tralleis (Caria) on ( 180 to 250 )
Pythia inKaisareia Tralleis (Caria) on ( 180 to 250 )
Chrysanthina inSardis (Lydia) on ( 180 to 250 )
Chrysanthina inSardis (Lydia) on ( 180 to 250 )
Chrysanthina inSardis (Lydia) on ( 180 to 250 )
Hadrianeia inEphesos (Ionia) on ( 180 to 250 )
Hadrianeia inEphesos (Ionia) on ( 180 to 250 )
Augousteia inPergamon (Mysia) on ( 180 to 250 )
Augousteia inPergamon (Mysia) on ( 180 to 250 )
Koina Asias inSmyrna (Ionia) on ( 180 to 250 )
Eusebeia inPuteoli (Italy) on ( 180 to 250 )
Hadrianeia inAthens (Attica) on ( 180 to 250 )
Trophoneia inLebadeia (Boiotia) on ( 180 to 250 )
Trophoneia inLebadeia (Boiotia) on ( 180 to 250 )
Herakleia inThebes (Boiotia) on ( 180 to 250 )
Asklepia inEpidauros (Epidauria) on ( 180 to 250 )
Asklepia inEpidauros (Epidauria) on ( 180 to 250 )
Asklepia inEpidauros (Epidauria) on ( 180 to 250 )
Asklepia inEpidauros (Epidauria) on ( 180 to 250 )
Aktia inNikopolis (Epeiros) on ( 180 to 250 )
Nemea inArgos (Argeia) on ( 180 to 250 )
Nemea inArgos (Argeia) on ( 180 to 250 )
Isthmia inCorinth (Corinthia) on ( 180 to 250 )
Isthmia inCorinth (Corinthia) on ( 180 to 250 )
Isthmia inCorinth (Corinthia) on ( 180 to 250 )
Isthmia inCorinth (Corinthia) on ( 180 to 250 )
Pythia inDelphi (Phokis) on ( 180 to 250 )
Pythia inDelphi (Phokis) on ( 180 to 250 )
Pythia inDelphi (Phokis) on ( 180 to 250 )
Pythia inDelphi (Phokis) on ( 180 to 250 )
List of Disciplines:
musical: pythaulesis - ___
List of References:
F.Delphes III.1, 550 = IAG 81
List of Prosopographies:
Farrington (2012), no. 1.211
Weir (2004), p. 124
Moretti (1953), no. 81
Strasser (2001), no. 239
Sarikakis (1965), no. 50
Comment: According to Farrington (2012) this athlete was probably active sometime between 180-250.