Person: ([athlete])

Record ID: 514
Alternative Name: [athlete]
Date Range: 225 to 250
List of Festivals:
Aktia in Nikopolis (Epeiros)
Asklepia in Epidauros (Epidauria)
Athenas Promachou in Rome (Italy)
Capitolia in Rome (Italy)
Eleusinia in Eleusis (Attica)
Eleutheria in Plataiai (Boiotia)
Eusebeia in Puteoli (Italy)
Herakleia in Thebes (Boiotia)
Isthmia in Corinth (Corinthia)
Koina Asias in Philadelphia (Lydia)
Nemea in Argos (Argeia)
Olympia in Olympia (Elis)
Olympia in Athens (Attica)
Panathenaia in Athens (Attica)
Panhellenia in Athens (Attica)
Pythia in Delphi (Phokis)
Pythia in Miletos (Ionia)
Pythia in Magnesia on the Sipylos (Lydia)
Pythia in Side?
Pythia in Pergamon (Mysia)
Pythia in Thessalonike (Macedonia)
Sebasta in Neapolis (Italy)
Trophoneia in Lebadeia (Boiotia)
List of Events:
Sebasta inNeapolis (Italy) on ( 225 to 250 )
Eusebeia inPuteoli (Italy) on ( 225 to 250 )
Athenas Promachou inRome (Italy) on ( 225 to 250 )
Athenas Promachou inRome (Italy) on ( 225 to 250 )
Athenas Promachou inRome (Italy) on ( 225 to 250 )
Athenas Promachou inRome (Italy) on ( 225 to 250 )
Capitolia inRome (Italy) on ( 225 to 250 )
Capitolia inRome (Italy) on ( 225 to 250 )
Capitolia inRome (Italy) on ( 225 to 250 )
Asklepia inEpidauros (Epidauria) on ( 225 to 250 )
Pythia inThessalonike (Macedonia) on ( 225 to 250 )
Pythia inPergamon (Mysia) on ( 225 to 250 )
Pythia inPergamon (Mysia) on ( 225 to 250 )
Pythia inPergamon (Mysia) on ( 225 to 250 )
Pythia inPergamon (Mysia) on ( 225 to 250 )
Pythia inSide? on ( 225 to 250 )
Pythia inSide? on ( 225 to 250 )
Aktia inNikopolis (Epeiros) on ( 225 to 250 )
Aktia inNikopolis (Epeiros) on ( 225 to 300 )
Koina Asias inPhiladelphia (Lydia) on ( 225 to 250 )
Pythia inMagnesia on the Sipylos (Lydia) on ( 225 to 250 )
Pythia inMiletos (Ionia) on ( 225 to 250 )
Eleutheria inPlataiai (Boiotia) on ( 225 to 250 )
Eleutheria inPlataiai (Boiotia) on ( 225 to 250 )
Eleutheria inPlataiai (Boiotia) on ( 225 to 250 )
Trophoneia inLebadeia (Boiotia) on ( 225 to 250 )
Trophoneia inLebadeia (Boiotia) on ( 225 to 250 )
Herakleia inThebes (Boiotia) on ( 225 to 250 )
Eleusinia inEleusis (Attica) on ( 225 to 250 )
Eleusinia inEleusis (Attica) on ( 225 to 250 )
Eleusinia inEleusis (Attica) on ( 225 to 250 )
Panhellenia inAthens (Attica) on ( 225 to 250 )
Olympia inAthens (Attica) on ( 225 to 250 )
Panathenaia inAthens (Attica) on ( 225 to 250 )
Panathenaia inAthens (Attica) on ( 225 to 250 )
Isthmia inCorinth (Corinthia) on ( 225 to 250 )
Isthmia inCorinth (Corinthia) on ( 225 to 250 )
Nemea inArgos (Argeia) on ( 225 to 250 )
Nemea inArgos (Argeia) on ( 225 to 250 )
Nemea inArgos (Argeia) on ( 225 to 250 )
Pythia inDelphi (Phokis) on ( 225 to 250 )
Pythia inDelphi (Phokis) on ( 225 to 250 )
Olympia inOlympia (Elis) on ( 225 to 250 )
List of References:
IG VII 49 = IAG 88
List of Prosopographies:
Farrington (2012), no. 1.217
Weir (2004), p. 124
Strasser (2001), no. 244
Sarikakis (1965), no. 52
Moretti (1953), no. 88
Comment: According to Farrington (2012), this athlete was probably active somewhere between c. 225-250. The origin and discipline of this athlete are unknown. - YP