Person: Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)

Record ID: 529
Name: Valerius Eklektos
Place of Origin: Sinope (Pontus)
Date Range: 235 to 261
Honorary Citizen of:
Tripolis (Phoenicia)
Hierapolis (Phrygia)
Perge (Pamphylia)
Philadelphia (Lydia)
Elis (Elis)
Nikaia (Bithynia)
Rome (Italy)
Sardis (Lydia)
Smyrna (Ionia)
Delphi (Phokis)
Athens (Attica)
List of Festivals:
Adriana Olympia in Smyrna (Ionia)
Aionia in Rome (Italy)
Aktia in Nikopolis (Epeiros)
Aktia in Tyre (Syria)
Athenas Promachou in Rome (Italy)
Attalea Capitolia in Aphrodisias (Caria)
Augousteia in Pergamon (Mysia)
Balbillea in Ephesos (Ionia)
Capitolia in Rome (Italy)
Chilietes in Rome (Italy)
Chrysanthina in Sardis (Lydia)
Didymeia in Miletos (Ionia)
Eusebeia in Puteoli (Italy)
ex Argous aspis in Argos (Argeia)
Hadrianeia in Ephesos (Ionia)
Herakleia in Thebes (Boiotia)
Isthmia in Corinth (Corinthia)
Kentreiseia in Philippopolis (Thrace)
Koina Asias in Smyrna (Ionia)
Koinon Asias in Sardis (Lydia)
Koinon Bithynias in Nikomedeia (Bithynia)
Nemea in Argos (Argeia)
Olympia in Olympia (Elis)
Olympia in Epidauros (Epidauria)
Olympia in Beroia (Macedonia)
Olympia in Ephesos (Ionia)
Olympia in Smyrna (Ionia)
Olympia in Kyzikos (Mysia)
Panathenaia in Athens (Attica)
Panhellenia in Athens (Attica)
Periporphyros in Sidon (Syria)
Pythia in Delphi (Phokis)
Pythia in Philippopolis (Thrace)
Pythia in Kaisareia Tralleis (Caria)
Pythia in Hierapolis?
Sebasmeia in Damascus (Syria)
Sebasta in Neapolis (Italy)
Sebasta in Byzantion (Thrace)
Severeia in Nikomedeia (Bithynia)
Severeia in Nikaia (Bithynia)
Trophoneia in Lebadeia (Boiotia)
List of Events:
Aionia inRome (Italy) on ( 235 to 261 )
Olympia inOlympia (Elis) on ( 261 to 261 )
Olympia inOlympia (Elis) on ( 257 to 257 )
Attalea Capitolia inAphrodisias (Caria) on ( 235 to 257 )
Periporphyros inSidon (Syria) on ( 235 to 257 )
Periporphyros inSidon (Syria) on ( 235 to 257 )
Sebasmeia inDamascus (Syria) on ( 235 to 257 )
Sebasmeia inDamascus (Syria) on ( 235 to 257 )
Aktia inTyre (Syria) on ( 235 to 257 )
Pythia inHierapolis? on ( 235 to 257 )
Didymeia inMiletos (Ionia) on ( 235 to 257 )
Didymeia inMiletos (Ionia) on ( 235 to 257 )
Olympia inKyzikos (Mysia) on ( 235 to 257 )
Augousteia inPergamon (Mysia) on ( 235 to 257 )
Koina Asias inSmyrna (Ionia) on ( 235 to 257 )
Adriana Olympia inSmyrna (Ionia) on ( 235 to 257 )
Adriana Olympia inSmyrna (Ionia) on ( 235 to 257 )
Olympia inSmyrna (Ionia) on ( 235 to 257 )
Olympia inSmyrna (Ionia) on ( 235 to 257 )
Hadrianeia inEphesos (Ionia) on ( 235 to 257 )
Balbillea inEphesos (Ionia) on ( 235 to 257 )
Balbillea inEphesos (Ionia) on ( 235 to 257 )
Balbillea inEphesos (Ionia) on ( 235 to 257 )
Balbillea inEphesos (Ionia) on ( 235 to 257 )
Olympia inEphesos (Ionia) on ( 235 to 257 )
Olympia inEphesos (Ionia) on ( 235 to 257 )
Pythia inKaisareia Tralleis (Caria) on ( 235 to 257 )
Koinon Asias inSardis (Lydia) on ( 235 to 257 )
Chrysanthina inSardis (Lydia) on ( 235 to 257 )
Severeia inNikaia (Bithynia) on ( 235 to 257 )
Severeia inNikaia (Bithynia) on ( 235 to 257 )
Severeia inNikaia (Bithynia) on ( 235 to 257 )
Koinon Bithynias inNikomedeia (Bithynia) on ( 235 to 257 )
Koinon Bithynias inNikomedeia (Bithynia) on ( 235 to 257 )
Severeia inNikomedeia (Bithynia) on ( 235 to 257 )
Severeia inNikomedeia (Bithynia) on ( 235 to 257 )
Sebasta inByzantion (Thrace) on ( 235 to 257 )
Kentreiseia inPhilippopolis (Thrace) on ( 235 to 257 )
Pythia inPhilippopolis (Thrace) on ( 235 to 257 )
Pythia inPhilippopolis (Thrace) on ( 235 to 257 )
Olympia inBeroia (Macedonia) on ( 235 to 257 )
Olympia inBeroia (Macedonia) on ( 235 to 257 )
Trophoneia inLebadeia (Boiotia) on ( 235 to 257 )
Trophoneia inLebadeia (Boiotia) on ( 235 to 257 )
Herakleia inThebes (Boiotia) on ( 235 to 257 )
Herakleia inThebes (Boiotia) on ( 235 to 257 )
Herakleia inThebes (Boiotia) on ( 235 to 257 )
Olympia inEpidauros (Epidauria) on ( 235 to 257 )
Olympia inEpidauros (Epidauria) on ( 235 to 257 )
Aktia inNikopolis (Epeiros) on ( 235 to 257 )
Sebasta inNeapolis (Italy) on ( 235 to 257 )
Sebasta inNeapolis (Italy) on ( 235 to 257 )
Sebasta inNeapolis (Italy) on ( 235 to 257 )
Sebasta inNeapolis (Italy) on ( 235 to 257 )
Eusebeia inPuteoli (Italy) on ( 235 to 257 )
Eusebeia inPuteoli (Italy) on ( 235 to 257 )
Eusebeia inPuteoli (Italy) on ( 235 to 257 )
Eusebeia inPuteoli (Italy) on ( 235 to 257 )
Chilietes inRome (Italy) on ( 235 to 257 )
Athenas Promachou inRome (Italy) on ( 235 to 257 )
Athenas Promachou inRome (Italy) on ( 235 to 257 )
Athenas Promachou inRome (Italy) on ( 235 to 257 )
Capitolia inRome (Italy) on ( 235 to 257 )
Capitolia inRome (Italy) on ( 235 to 257 )
Capitolia inRome (Italy) on ( 235 to 257 )
ex Argous aspis inArgos (Argeia) on ( 235 to 257 )
Panhellenia inAthens (Attica) on ( 235 to 257 )
Panathenaia inAthens (Attica) on ( 235 to 257 )
Panathenaia inAthens (Attica) on ( 235 to 257 )
Panathenaia inAthens (Attica) on ( 235 to 257 )
Panathenaia inAthens (Attica) on ( 235 to 257 )
Nemea inArgos (Argeia) on ( 235 to 257 )
Nemea inArgos (Argeia) on ( 235 to 257 )
Nemea inArgos (Argeia) on ( 235 to 257 )
Pythia inDelphi (Phokis) on ( 235 to 257 )
Pythia inDelphi (Phokis) on ( 235 to 257 )
Isthmia inCorinth (Corinthia) on ( 235 to 257 )
Isthmia inCorinth (Corinthia) on ( 235 to 257 )
Isthmia inCorinth (Corinthia) on ( 235 to 257 )
Isthmia inCorinth (Corinthia) on ( 235 to 257 )
Olympia inOlympia (Elis) on ( 253 to 253 )
Olympia inOlympia (Elis) on ( 245 to 245 )
List of Disciplines:
___: keryxis - ___
List of Agonistic Titles:
trisperiodos aleiptos
monos kai protos ap' aionos [of the discipline]
disperiodos
List of References:
IG II(2), 3169-3170
Siewert & Taeuber 2013, no. 33 = IvO 243 = SEG 17.203
List of Prosopographies:
Farrington (2012), no. 1.219
Ebert (1972), no. 81
Moretti (1957), no. 934
Moretti (1957), no. 938
Moretti (1957), no. 939
Moretti (1957), no. 940
Weir (2004), p. 129
Comment: IG II(2) 3169-3170 states that the man is not just an honorary citizen, but specifically a βουλευτής (member of the council). The list of these cities ends in ll. 6-7, where it says καὶ ἄλλων πολ/λῶν πόλεων πολείτης καὶ βουλευτής ('of many other cities I was a citizen and member of the council). Eklektos is called 'disperiodos'. It must be dated to 257 AD, before Eklektos won his third Olympic victory in the same year. IvO 243 + Siewert & Taeuber 2013, no. 33 record some of the other cities where Valerius Eklektos was a member of the council: Rome, Smyrna, Philadelphia, Hierapolis and Tripolis. In the same inscription, Eklektos is called 'trisperiodos aleiptos'. It is dated to 261 AD. [DvdL]