Person: Marcus Aurelius Asklepiades Hermodoros from Alexandria (Egypt)

Record ID: 656
Name: Marcus Aurelius Asklepiades Hermodoros
Place of Origin: Alexandria (Egypt)
Date Range: 179 to 183
Honorary Citizen of:
Elis (Elis)
Puteoli (Italy)
Neapolis (Italy)
Athens (Attica)
List of Festivals:
Aktia in Nikopolis (Epeiros)
Asklepia in Epidauros (Epidauria)
Isthmia in Isthmia (Corinthia)
Pythia in Delphi (Phokis)
List of Events:
Aktia in Nikopolis (Epeiros) on ( 182 to 182 )
Aktia in Nikopolis (Epeiros) on ( 178 to 178 )
Asklepia in Epidauros (Epidauria) on ( 176 to 182 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( 183 to 183 )
Isthmia in Isthmia (Corinthia) on ( 179 to 181 )
Isthmia in Isthmia (Corinthia) on ( 179 to 181 )
List of Disciplines:
combat sports: pankration
List of Agonistic Titles:
archiereus xystou
xystarches
List of References:
IG XIV 1102 = IGUR 240 = IAG 79
List of Prosopographies:
Farrington (2012), no. 1.209
Moretti (1953), no. 79
Gouw (2009), no. 83
Fauconnier (2018)
Strasser (2001), no. 221
Sève (1993), no. 9
Sarikakis (1965), no. 9
Comment: According to Farrington (2012) this athlete won the Isthmia twice, probably in 179 and 181 (according to Moretti).