Person: Melampous from Kephallenia (Kephallenia)

Record ID:903
Name:Melampous
Place of Origin: Kephallenia (Kephallenia)
Date Range:-590 to -586
List of Festivals:
Pythia in Delphi (Phokis)
List of Events:
Pythia in Delphi (Phokis) on ( -590 to -586 )
List of Disciplines:
musical: kitharoidia - ___
List of References:
Paus. 10.7.4
List of Prosopographies:
Strasser (2001), no. 7