Place: Phokaia (Aiolis)

Record ID:165
Place Name:Phokaia
Region Name:Aiolis
List of "Native Sons":
Exekestides
Titus Flavius Attinas
Links:
Pleiades
Trismegistos