Place: Laodikeia on the Lykos (Phrygia)

Record ID:233
Place Name:Laodikeia on the Lykos
Region Name:Phrygia
List of "Native Sons":
[M]ne[si]nos Antigenides
Euboulidas
Publius Aelius
Heras
List of Festivals:
Asklepeia Pythia
Deia Sebasta
Koina Asias
Links:
Pleiades
Trismegistos