Place: Halikarnassos (Caria)

Record ID: 27
Place Name: Halikarnassos
Region Name: Caria
List of "Native Sons":
Dracontomenes son of Hierocles
Asiatikos
Drakontomenes daughter of Hierokles
List of Festivals:
Archegesia
Kaisareia
Links:
Pleiades
Trismegistos