Place: Halikarnassos (Caria)

Record ID:27
Place Name:Halikarnassos
Region Name:Caria
List of "Native Sons":
Asiatikos
Drakontomenes daughter of Hierokles
List of Festivals:
Archegesia
Kaisareia
Links:
Pleiades
Trismegistos