Place: Sparta? (Lakonia)

Record ID:277
Place Name:Sparta?
Region Name:Lakonia
List of "Native Sons":
Marcus Ulpius Sokrates
[Nik]asion son of Epigonos
___
List of Festivals:
___
___
Links:
Pleiades
Trismegistos