Place: Nikaia (Bithynia)

Record ID:281
Place Name:Nikaia
Region Name:Bithynia
List of "Native Sons":
Chrysogonos
List of Honorary Citizens:
Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)
List of Festivals:
Koinon Beithynias
Severeia
Severeia Philadelphia
Links:
Pleiades
Trismegistos