Place: Aizanoi (Phrygia)

Record ID:283
Place Name:Aizanoi
Region Name:Phrygia
List of "Native Sons":
Titus Aurelius Beryllos
Antonius Asklepiades
Links:
Pleiades
Trismegistos