Place: Tenea (Corinthia)

Record ID:296
Place Name:Tenea
Region Name:Corinthia
List of "Native Sons":
Thaumastos son of Epiktetos
Links:
Pleiades
Trismegistos