Place: Pharsalos (Thessaly)

Record ID:310
Place Name:Pharsalos
Region Name:Thessaly
List of "Native Sons":
Agelaos son of Aknonios
Hagias son of Aknonios
Telemachos son of Aknonios
Links:
Pleiades
Trismegistos